תקנון החברה

תקנון מועדון לקוחות של רשת גראס

1.           כללי

1.1       תקנון זה נועד להסדיר את הכללים שלפיהם יתנהל מועדון הלקוחות של ג.ר.א.ס. עיצובים ושילובים בע"מ - חברה לייצור, שיווק ומכירת תכשיטים (להלן: "החברה") מרחוב בר יהודה 50 נשר, מיקוד 3666017, טלפון: 04-8210210, פקס: 04-8213730 (להלן: "המועדון" ו/או "מועדון הלקוחות"). התקנון מהווה חלק בלתי נפרד מטופס הבקשה להצטרפות למועדון אשר ייחתם על ידי כל לקוח המבקש להיות חבר במועדון הלקוחות.

1.2       לקוח המצטרף למועדון מקבל על עצמו, בעצם ההצטרפות, את הוראות תקנון זה על כל תנאיו, הטבותיו וסייגיו ומתחייב לפעול על פיו. כל חבר מועדון יחשב כמי שקרא והסכים להוראות תקנון זה עם חתימתו של טופס הבקשה להצטרפות למועדון.

1.3    החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את הוראות התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במתן הודעה מוקדמת. החל ממועד שינוי התקנון יחול ויחייב הנוסח החדש של התקנון. נוסחו המחייב של התקנון הוא זה שיופיע מעת לעת באתר האינטרנט של החברה שכתובתו: http://www.gras.co.il/page_14084.

 

2.           הצטרפות וחברות במועדון

2.1       ניתן להצטרף למועדון הלקוחות בכל אחד מחנויות החברה או באתר האינטרנט של החברה.

2.2       כל לקוח פרטי מגיל 18 ומעלה  אשר שילם דמי הצטרפות, מילא וחתם על טופס בקשה להצטרפות למועדון, וקיים את כל תנאי המועדון בהתאם לתקנון זה, יהיה זכאי להצטרף למועדון הלקוחות ולקבל לידיו כרטיס מועדון. לחברה שמורה הזכות לוותר ללקוח מסוים, לפי שיקול דעתה, על קיום אחת מהדרישות הנ"ל.

2.3       טופס בקשה להצטרפות למועדון יכלול את הפרטים המפורטים להלן: שם מלא, מין, , תאריך לידה, מספר תעודת זהות, מס' טלפון נייד, מס' טלפון נוסף, דואר אלקטרוני, כתובת מלאה, חתימה, תאריך ומתן הסכמה לקבלת דיוורים אלקטרוניים ודברי פרסומת מטעם החברה וחברות הבנות שלה ו/או חברות הקשורות אליה.

2.4       דמי הצטרפות למועדון הלקוחות הינם בסך של 99 ש"ח (עלות אשר תתעדכן מעת לעת). חידוש החברות במועדון לשנה נוספת כרוך בתשלום דמי חידוש אחת לשנה בעלות מוזלת של 69 ש"ח (עלות אשר תתעדכן מעת לעת).

2.5       תוקף החברות במועדון הינו ממועד ההצטרפות למשך שנה אחת (12 חודשים) ובכפוף לתשלום דמי החידוש למשך שנה נוספת (12 חודשים) כל פעם.

2.6       כרטיס מועדון שלא שולמו בגינו דמי חידוש יפקע תוקפו ובעליו לא ייחשב עוד כחבר מועדון. חבר מועדון בתקנון זה ייחשב רק מי שחברותו במועדון  בתוקף.

2.7       החברה שומרת על זכותה שלא לקבל אדם למועדון ו/או שלא להאריך את חברותו ו/או להפסיקה מכל מכל סיבה עניינית שאינה גובלת באפליה אסורה. הפסקת חברות ביזמת החברה אינה גורעת מזכות החבר לממש הטבות שצבר עד לאותה עת ותזכה אותו בהשבה של דמי החברות ששולמו בגין השנה שבה פקעה חברותו.

2.8       לא יתאפשר צירופו של אדם למועדון אם נמצא כי הוא רשום במאגר המידע של החברה כחבר מועדון קיים.

2.9       תשלום  דמי הצטרפות או דמי חידוש יעשה במזומן, המחאה או בכרטיס אשראי בלבד. לא יתאפשר תשלום באמצעי תשלום אחרים.

2.10   החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את גובה דמי ההצטרפות ודמי החידוש ו/או לבטלם, והכל בכל עת ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

 

3.           פרטי חבר המועדון, שימוש ושמירת המידע

3.1       פרטי חברי המועדון יישמרו בכתב ו/או במדיה מגנטית על פי החלטת החברה מעת לעת, במהלך תקופת החברות ולאחריה.

3.2       יובהר, כי האחריות למילוי הפרטים בטופס הבקשה להצטרפות ועדכונם, במידת הצורך, חלה על חבר המועדון אשר מתחייב למסור אך ורק פרטים נכונים ומדויקים. לא תתקבל כל טענה כלפי החברה ו/או מי מטעמה לעניין אי קבלת הטבות המועדון, מחמת אי התאמה לפרטי זיהוי הלקוח.

3.3       בכפוף לאמור בתקנון זה, הנתונים האישיים אותם ימסור חבר המועדון כמפורט לעיל, יישארו בידיה של החברה ו/או מי מטעמה, ולא יעשה בהם כל שימוש למעט לצורך: יצירת קשר עם חברי מועדון קיימים או חברי מועדון לשעבר; בדיקת זכאות והיסטוריית רכישות; משלוח הודעות, עדכונים, מידע שיווקי ודברי פרסומת מכל סוג שהוא ע"י החברה, חברות בנות או חברות קשורות; ניהול ותפעול מועדון הלקוחות ו/או כל פעולה אחרת המותרת על פי דין.

3.4       למען הסר ספק מובהר כי בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א- 1981, חתימת חבר המועדון על גבי טופס הבקשה להצטרפות, במסגרתו מוסר החבר את הסכמתו לקבלת דיוור, תהווה הסכמה לאפשר לחברה, לעשות שימוש בנתונים לצורכי דיוור ישיר ומשלוח דברי פרסומת, לרבות ע"י חברות בנות ו/או קשורות ולרבות ביחס לשירותים או מוצרים שאינם נמכרים דרך כלל ע"י החברה.

3.5       חבר מועדון יהיה רשאי לדרוש בכל עת מהחברה, בכתב, להסיר עצמו מרשימות הדיוור של המועדון והחברה תענה לבקשתו בתוך זמן סביר.

3.6       יובהר כי כל מידע אודות חבר מועדון שיצטבר בקשר להיותו חבר במועדון יחשב לקניינה של החברה, והחבר מוותר בזאת על כל טענה בגין שימוש במידע כאמור, לרבות טענה על פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א- 1981 .

3.7       כל חבר מועדון רשאי לדרוש מהחברה, עם ביטול חברותו במועדון, כי המידע המתייחס אליו יימחק ממאגר המידע של החברה ו/או לא יימסר לאדם, לסוג בני אדם, או לאנשים מסוימים והכל לפרק זמן מוגבל או קבוע ובכפוף להוראת כל דין.

 

4.           השימוש בכרטיס המועדון

4.1       כרטיס המועדון והשימוש בו הינו אישי ומוגבל ללקוחות פרטיים בלבד אשר אינם לקוחות עסקיים. יודגש, כי הכרטיס אינו ניתן להעברה בשום צורה ו/או לשימוש על ידי אחר ו/או באמצעות אחר.

4.2    רק חבר המועדון, בעצמו, רשאי לעשות שימוש בכרטיס המועדון וליהנות מההטבות המוקנות מכוחו.

4.3    השימוש בכרטיס מותנה בהצגת הכרטיס במעמד הקניה בצרוף תעודה מזהה של בעל הכרטיס. במקרה חריג של אובדן או גניבת הכרטיס, יתאפשר שימוש חד פעמי על ידי תעודת זהות בלבד של בעל הכרטיס בכפוף לשיקול דעתו של מנהל החנות וזאת עד להנפקת כרטיס חלופי.

4.4    האחריות לשמירת כרטיס המועדון תחול על חבר המועדון ועליו בלבד ולא תתקבל כל טענה כלפי החברה ו/או מי מטעמה לעניין אי קבלת הטבות המועדון בשל אובדן הכרטיס.

4.5    מבלי לפגוע באמור לעיל, בכל מקרה של אובדן, גניבה או פגם בכרטיס מתחייב חבר המועדון לפנות אל שירות הלקוחות של החברה מנת להודיע על כך. נתקבל  אישור מהחברה אודות קליטת הודעתו כאמור, תהא החברה אחראית לשמירת נקודות הזכות שצבר עד לאותה העת (כפי שמוגדרות להלן), הנפקת כרטיס חבר חלופי והעברת יתרת נקודות הזכות מהכרטיס הישן לכרטיס החדש.

4.6    במקרה של אובדן כרטיס ו/או בכל מקרה אחר בו תחליט החברה להנפיק לחבר כרטיס נוסף תוגבל ההנפקה לכרטיס אחד בלבד ללא תמורה. הנפקת יותר מכרטיס אחד נוסף תחויב בסך של 20 ש"ח.

 

5.           הטבות לחברי המועדון

5.1    החברות במועדון הלקוחות מקנה בין היתר, הטבות ומבצעים מיוחדים לרכישות בחנויות החברה, צבירת נקודות, מתנות לימי הולדת ולחגים, והכל בהתאם למפורט להלן ולפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. כאמור, כל הטבות המועדון יתאפשרו רק לחברי מועדון שחברותם תקפה.

5.2    ההטבות אינן תקפות לרכישת מטבעות בנק ישראל, מדליות ומטילי כסף וזהב ומטבעות עתיקים.

 

5.3    הנחת יום הולדת - פעם בשנה:

5.3.1 בכל יום הולדת (על פי התאריך הלועזי), תעניק החברה לכל אחד מחברי המועדון, אשר חברותו בתוקף ולזכותו צבורות 50 נקודות (לפחות) בכרטיס חבר המועדון, הנחה לרכישת מוצר אחד ממלאי חנויות החברה בשיעור השווה למניין שנות הלקוח באחוזים, והכל בכפוף לתנאים המפורטים להלן.

5.3.2 מימוש הנחת יום ההולדת יתאפשר החל מ 14 ימים לפני מועד יום ההולדת ועד 14 ימים לאחריו. תאריך הלידה המופיע בתעודת הזהות של חבר המועדון הוא אשר יחייב לצורך בדיקת גיל הלקוח ומועד יום ההולדת.

5.3.3 מימוש הנחת יום ההולדת יתאפשר במסירת "שובר יום הולדת" (אשר ישלח לחבר המועדון בדואר, או בדואר אלקטרוני), בהצגת כרטיס חבר מועדון בתוקף ובהצגת תעודת זהות של בעל הכרטיס.

5.3.4 שובר יום ההולדת הינו אישי ואינו ניתן להעברה. מובהר כי לא תינתן הנחת יום הולדת אלא לחבר המועדון בלבד אשר התייצב בעצמו באחת מחנויות החברה.  

5.3.5 מובהר בזאת כי הנחת יום הולדת המירבית היא בשיעור של 50% הנחה ממחיר המוצר כפי שמופיע בקופת הסניף. חבר מועדון מעל גיל 50 יהיה זכאי בכל שנה להנחה בשיעור של 50% בלבד ממחיר המוצר.

5.3.6 מוצר- יחשב כל פריט בחנות אשר לו מספר דגם ומחיר כפי שנקבע בקופת החנות.  

5.3.7 החלפת מוצר אשר נרכש בהנחת יום הולדת תתאפשר בהצגת חשבונית ו/או שובר החלפה ותזוכה לפי מחיר הקניה אשר שולם בפועל .

5.3.8 החזרת מוצר אשר נרכש בהנחת יום הולדת תתאפשר בהצגת חשבונית במחיר הקניה אשר שולם בפועל

5.3.9 לא ניתן לרכוש שוברי מתנה ו/או כרטיס נטען בהנחת יום ההולדת.                     

5.3.10 מצטרפים חדשים למועדון, יהיו זכאים להנחת יום ההולדת החל מהחודש העוקב לחודש ההצטרפות למועדון ובתנאי ולזכותם 50 נקודות צבורות בכרטיס המועדון.

5.3.11 מצטרף חדש למועדון אשר הצטרף למועדון בחודש בו חל יום הולדתו, יהיה זכאי למימוש ההטבה כאמור בסעיף זה רק ביום ההולדת הבא (בשנה הקלנדרית העוקבת).

5.3.12 לא ניתן יהיה לממש הנחת יום הולדת ברכישת מוצר שבמבצע.

5.3.13 ההטבה אינה תקפה לרכישת מטבעות בנק ישראל, מדליות ומטילי כסף וזהב ומטבעות עתיקים.

 

5.4    הטבות המועדון - "נעים לתת נעים לקבל"

5.4.1 בכל חודש במהלך השנה, תעמוד לזכות חבר המועדון הנחה בסך של 100 ש"ח לרכישת מוצרים, בקניה מעל 399 ₪.

5.4.2 הטבה זו מוטענת בכרטיס חבר המועדון ותקפה בכל חודש למימוש אחד בלבד ואינה ניתנת לצבירה.

5.4.3 מימוש הטבת "נעים לתת נעים לקבל" יתאפשר בהצגת כרטיס חבר מועדון בתוקף ותעודת זהות של בעל הכרטיס.

5.4.4 ללקוחות חדשים, הטבת "נעים לתת נעים לקבל" תכנס לתוקף במועד ההצטרפות למועדון.

5.5    צבירת נקודות בכל קניה, מימוש הנקודות הצבורות ואיפוס נקודות צבורות

5.5.1 בכל קניה, באחת מחנויות החברה, יצבור חבר המועדון שברשותו כרטיס מועדון בתוקף, 5% מערך הקניה בנקודות נצברות הניתנות למימוש בעת קניה בחנויות החברה בכפוף למפורט להלן.

5.5.2 מובהר כי נקודות אינן נצברות ברכישת מטבעות בנק ישראל, מדליות ומטילי זהב וכסף.

5.5.3 לנקודות הנצברות ערך מימוש מלא, כלומר כל נקודת צבירה אחת =1 ש"ח למימוש בקניה.

5.5.4 חבר מועדון רשאי לממש את הנקודות שצבר ברכישת מוצרים ממלאי חנויות החברה.

5.5.5 ניתן לממש את סך הנקודות הצבורות ברכישת מוצר בחנות שמחירו שווה ערך או נמוך בשקלים לסכום הנקודות. מוצר שמחירו גבוה מסך הנקודות הצבורות בכרטיס הלקוח - לא ניתן יהיה לרוכשו תמורת נקודות, גם לא בתוספת תשלום.

5.5.6 לא ניתן יהיה לממש נקודות צבורות ברכישת מוצר שבמבצע.

5.5.7 לא ניתן לצרף נקודות צבורות מכרטיסי חבר מועדון שונים.

5.5.8 למוצרים שנרכשו בנקודות לא יינתן שובר החלפה ואין אפשרות לקבל כנגדם זיכוי או החזר כספי. [לבדיקה משפטיתבעייתי. לבחינה מחודשת]

5.5.9 מימוש נקודות צבורות ניתן לבצע רק בהצגת כרטיס מועדון בתוקף בקופת אחת מחנויות החברה.

5.5.10 במקרה של אי חידוש החברות במועדון יוקפאו ויישמרו בכרטיס המועדון הנקודות שנצברו עד אותו מועד וזאת למשך תקופה של 12 חודשים. לקוח אשר יחדש את חברותו במועדון במהלך 12 החודשים האמורים, יופשרו הנקודות שנצברו בכרטיס המועדון ותימשך הצבירה לשנה נוספת. לא חודשה החברות בתום 12 החודשים האמורים יבוטלו הנקודות שנצברו וימחקו.

5.5.11 מובהר כי מימוש הטבת יום ההולדת יחשב כרכישה המזכה בנקודות צבירה אך ורק ביחס לסכום ששולם בפועל.

5.5.12 חבר מועדון יהיה זכאי לעיין במידע המוחזק לגביו במאגר המידע של מועדון הלקוחות, ובכלל זה אף לקבל דיווח על יתרת הנקודות שצבר.

5.5.13 הרישומים המתנהלים אצל החברה בנוגע לכמות הנקודות שצבר כל חבר מועדון הם המחייבים לצורך קביעת כמות הנקודות הצבורות בידי חבר המועדון.

5.5.14 חבר החש עצמו נפגע בכל הקשור לכמות הנקודות שצבר, או מכל עניין אחר הנובע מתקנון זה או מהמבצע, רשאי לפנות בכתב למחלקת שירות לקוחות של החברה ולהעלות את השגותיו. החלטת שירות הלקוחות שתינתן בתוך 14 ימי עבודה, מרגע שנתקבלה לידיו ההשגה, תהיה סופית ובלתי ניתנת לערעור.

5.5.15 לא יינתנו נקודות צבירה בדיעבד על קניות שבוצעו לפני ההצטרפות למועדון, או עקב אי הצגת כרטיס המועדון בעת הקניה.

5.6    "שרות מכל הלב"

5.6.1 חברי המועדון בתוקף יהיו זכאים להחזר התשלום ששילמו עבור תיקון תכשיט, חידוש או ניקוי של תכשיט וזאת באמצעות שובר זיכוי "שרות מכל הלב" שימסר להם, למימוש בקניה הבאה. מובהר כי לא יינתן החזר במקרה של הוספת חלקים לתכשיט.

5.6.2 שובר "שרות מכל הלב" תקף לשנה וניתן למימוש בקניה בסכום הכפול, לפחות, מסכום השובר.

5.6.3 לא ניתן יהיה לממש שובר לרכישת מוצר שבמבצע .

5.7    ביטול עסקה ושימוש בכלל ההטבות שבתקנון זה, כפופים להוראות תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א- 2010.

5.8    במהלך קיום מבצעים מסוימים בחברה, כפי שיוגדרו עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, תהיה החברה רשאית להגביל את זכאותם של חברי המועדון לממש את הנקודות שנצברו.

5.9    החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את ההטבות המנויות בסעיף 5 זה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהודעה מוקדמת.

5.10   החברה שומרת לעצמה את הזכות לבחור ולשנות את דיוור המבצעים וההטבות מעת לעת בכל דרך שהיא, בין היתר בהודעות SMS, דואר, דואר אלקטרוני, סליפ קופה וכל אחת מדרכי התקשורת האפשריות.

5.11   מובהר בזאת כי אין כפל מבצעים - לא ניתן לרכוש מוצרים שבמבצע בהנחת יום הולדת או בכל הטבה אחרת.

 

6.           ביטול חברות במועדון

6.1       החברה שומרת לעצמה את הזכות להאריך או להפסיק את פעילות המועדון בהודעה מראש של 30 ימים שתפורסם בדרך שתקבע החברה. הפסקת פעילות המועדון ביוזמת החברה תאפשר לחבר המועדון לממש את הנקודות/ההטבות שצבר כאמור בתקנון זה למשך תקופה של 3 חודשים מיום ההודעה.

6.2       חבר מועדון המעוניין לבטל את החברות במועדון יפנה לצורך כך לשרות הלקוחות של החברה באמצעות אתר האינטרנט או בכתב.

6.3    החברה תהיה רשאית לבטל את חברותו של חבר מועדון ולהפקיע ממנו כל זכות הנובעת מחברותו, לרבות זכויות והטבות שנצברו קודם לביטול חברותו, היה ומצאה שעשה שימוש שלא כדין בכרטיס המועדון שברשותו ו/או פעל בניגוד להוראות התקנון ו/או החוק.

6.4    בוטלה חברותו של חבר מועדון, ישיב חבר המועדון את כרטיס המועדון שלו לידי החברה וימסור אותו באחת מחנויות החברה.

6.5    החברות במועדון תפקע אוטומטית עם פטירתו של חבר מועדון. זכויותיו של חבר מועדון שנפטר תבוטלנה במועד פטירתו. זכויות אלה אינן ניתנות להורשה, הסבה, המחאה או שיעבוד וכל פעולה כזו שתיעשה לגביהן תיחשב כבטלה מעיקרא.

 

7.           מידע ופרטים

     מידע ופרטים נוספים לרבות מענה על שאלות בכל עניין הקשור למועדון ניתן יהיה לקבל באמצעות פניה לשרות לקוחות החברה בטלפון: 076-8889300

   או בכתובת: מרכז השרות הארצי של רשת ג.ר.א.ס

                        בית גראס

                        דרך בר יהודה 50 ,נשר.

 

8.           שונות

8.1    ידוע לחבר המועדון כי החברה שומרת לעצמה את הזכות להעניק הטבות נוספות ו/או שונות לחלק מחברי המועדון, על פי שיקול דעתה הבלעדי מעת לעת.

8.2    עם הצטרפותו למועדון מקבל חבר המועדון על עצמו תקנון זה, כפי שיתעדכן מעת לעת.

8.3    במקרה של סתירה ו/או אי התאמה כל שהיא בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהן בכל אמצעי המדיה, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

8.4    סמכות השיפוט הבלעדית בכל עניין הנוגע לתקנון או הנובע ממנו תהא נתונה לבתי המשפט המוסמכים בחיפה בלבד. הדין החל על תקנון זה הינו דין מדינת ישראל

8.5    מטעמי נוחות בלבד, נוקט תקנון זה בלשון זכר, אך הוא מיועד לגברים ולנשים כאחד.

 

 

כמות סה"כ למוצר אנא המתינו... עגלת הקניות שלך ריקה @vmNumeric@ הקופון פג תוקף או שאינו פעיל קופון זה נוצל במלואו קוד הקופון שגוי @cpnMinCrt@ שדות חובה הקופון נמצא, מעדכן מחירים /עגלת-קניות שעות פעילות טלפון כתובת